KM
Pretraga

GDPR

Novi Generalni propis o zaštiti podataka Europske unije (EU General Data Protection Regulation - GDPR) nazvan Opšta uredba o zaštiti podataka je Uredba (EU) 2016/679Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC, kojom se reguliše zaštita podataka i privatnost lica unutar Europske unije, a donosi i propise vezane za iznošenje podataka u treće zemlje. Glavniciljevi GDPR-a su vratiti građanima nadzor nad njihovim ličnim podacima i pojednostaviti regulatorno okruženje za međunarodne kompanije ujednačavanjem propisa u cijeloj Uniji. Stupanjem GDPR-a na snagu prestaje važiti Direktiva 95/46/EC, a nakon prelaznog razdoblja od dvije godine sve zemlje članice EU dužne su od 25.05.2018. primjenjivati Uredbu.

Kompletna direktiva je implementirana u sistemu na linku

GDPR VAŠEG RAČUNA